Posiadamy 0 ogłoszeń w naszym serwisie.

Portal Ogłoszeń Motoryzacyjnych - Darmowe Ogłoszenia Sprzedaży Samochodu

Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu KarTu.pl

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu ogłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.kartu.pl

   2. Użytkownicy serwisu muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

   3. Serwis kartu.pl jest jedynie pośrednikiem kojarzącym kupujących ze sprzedającymi i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisów. Użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko i zgadza się że właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

   4. Serwis kartu.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisów. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy.

   5. Serwis kartu.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu kartu.pl do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Do sprzedaży mogą być oferowane jedynie przedmioty, do których użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony do ich sprzedaży. Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów niewiadomego lub niepewnego pochodzenia oraz przedmiotów pochodzących z kradzieży.

   6. Ogłoszenia niezgodne z punktem 5 regulaminu, zawierające słowa i zwroty uznawane powszechnie za obraźliwe oraz budzące wątpliwą wiarygodność nie będą zamieszczane na stronach serwisu. Jeśli webmaster serwisu uzna to za stosowne osoba, której ogłoszenie zostało odrzucone, zostanie o tym natychmiast poinformowana. Istnieje także prawdopodobieństwo czasowego lub nieodwołalnego zablokowania konta a nawet dostępu użytkownika do stron serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania ogłoszeń, bez podania przyczyny
.

7. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają ich autorzy.

8. Każdorazowo przedmiotem jednostkowego Ogłoszenia może być tylko jeden Pojazd, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto.

9. Ten sam Pojazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia, a treść Ogłoszenia musi być zgodna z formą dodania do odpowiedniej kategorii Pojazdu i być zgodna ze stanem faktycznym.

10. Kategorycznie zabrania się zamieszczania Ogłoszeń mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.

11. Podstawowy czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni, a czas promocji ogłoszenia wynosi 30 dni.

12. Emisja ogłoszeń dla użytkowników indywidualnych jest zawsze darmowa, opłaty są pobierane za promocję ogłoszeń zgodnie z cennikiem.

13 Użytkownik konta Dealer po zarejestrowaniu otrzyma pakiet 500 darmowych emisji ogłoszeń do wykorzystania bez limitu czasu (użytkownicy Akol.pl otrzymają nieograniczoną ilość darmowych emisji ogłoszeń). Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu użytkownik uzyska dostęp do emisji ogłoszeń po wykupieniu jednego z dostępnych pakietów zawartych w cenniku


14. Pakiety dla konta Dealer mają bezterminowy okres ważności
 

15. Dane kontaktowe ogłoszeniodawców i użytkowników serwisu kartu.pl pojawiające się wyłącznie podczas edycji ogłoszeń i mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

16. Zabrania się wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego kartu.pl do celów komercyjnych.

17. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie podanych danych przez kartu.pl, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub zażądać usunięcia jego konta z bazy danych.

18.Serwis kartu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

19. Ogłoszenia naruszające prawa intelektualne i autorskie lub prawa własności przemysłowej nie będą zamieszczane lub będą usuwane w przypadku uzyskania podejrzenia zaistnienia takiego naruszenia. Autorowi ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.

20. . Wszelkie próby złamania regulaminu skutkować będą czasowym lub nieodwołalnego zablokowania konta, a nawet dostępu użytkownika do stron serwisu. Przestępstwa ujęte w w kodeksie karnym mogą być ścigane przez odpowiednie instytucje państwowe .


Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.